Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Disparitet cena energenata i usluga javnih komunalnih preduzeća

Cene komunalnih usluga su ekonomski neodržive i često nisu dovoljne da se pokriju operativni troškovi, tako da mnoga JKP zavise od budžetskih subvencija kako bi obavljala delatnost...

Izvor: TOPS – Glasilo Udruženja - Toplane Srbije

Broj 35 od 15. marta 2010

Saopštenje Stalne konferencije gradova i opština

 

KRIZA U TOPLANAMA-POSLEDICA KONTROLISANIH CENA

 

(JKP), kao i prošlogodišnje neočekivano smanjenje transfernih sredstava gradovima i opštinama, onemogućili su lokalne samouprave da reaguju i obezbede stabilan sistem finansiranja daljinskog grejanja. Cene komunalnih usluga su ekonomski neodržive i često nisu dovoljne da se pokriju operativni troškovi, tako da mnoga JKP zavise od budžetskih subvencija kako bi obavljala delatnost.

 

Upućivanjem Inicijative za korekciju aktuelne politike formiranja cena komunalnih proizvoda i usluga Vladi Republike Srbije, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je još početkom 2009. godine ukazala na to da kontinuiran rast cena energenata na svetskom tržištu nije kompenzovan od strane državnih organa odgovarajućom korekcijom politike cena proizvoda i usluga JKP. Analize koje su obavljene u gradovima i opštinama ukazuju na to da su cene komunalnih usluga ekonomski neodržive i da je to ključna prepreka za očuvanje i unapređenje kvaliteta komunalnih sistema.

 

Prvi korak u rešavanju ovakve situacije treba da bude ukidanje Uredbe o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave. SKGO smatra da bi istovremeno sa ukidanjem sporne Uredbe trebalo pristupiti donošenju Strategije reforme javnih komunalnih preduzeća, koja bi, između ostalog, trebalo da se bavi i sistemskim definisanjem metodologije formiranja cena komunalnih prizvoda i usluga.

 

U skladu sa navedenom Uredbom, dozvoljena je korekcija cena komunalnih usluga u skladu sa projektovanom stopom inflacije za godinu za koju se donosi program poslovanja preduzeća, pri čemu se ne uzima u obzir rast cena ulaznih parametara (gasa, mazuta), dok bi eventualna jednostrana korekcija cena komunalnih usluga od strane lokalnih vlasti dovela do privremene obustave prenosa transfernih sredstava. Ovakav pristup za posledicu ima poslovanje velikog broja JKP sa gubitkom, što dovodi do obaranja nivoa kvaliteta usluga.

 

Stalna konferencija gradova i oopština skreće pažnju na neophodnost sistemskog definisanja metodologije formiranja cena proizvoda i usluga javnih komunalnih preduzeća, koja će uvažiti princip pokrića svih troškova njihovog poslovanja i omogućiti razvoj komunalnog sektora i investiranje u infrastrukturu. Ovakav pristup mora da podrazumeva i donošenje odgovarajućih pratećih mera socijalne politike na lokalnom nivou, kojima će se omogućiti pristup osnovnim komunalnim proizvodima i uslugama domaćinstvima sa nižim primanjima.

Beograd, 19.1.2010. godine

Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost