Regulative

Pretnja globalnog zagrevanja i sve intenzivnijeg zagađenja okoline primorava sve više zamalja sveta da regulišu štetan uticaj na okolinu direktivama.

 • Energetska efikasnost u EU

  Energetska efikasnost u EU

  Osnovna pokretačka energija za dostizanje ambicioznih ciljeva koji su postavljeni zarad smanjenja emisije ovih gasova poslednjih decenija se indukuje kroz regulative, propise, standarde, označavanja, sertifikaciju, pravne obaveze i subvencije.
 • Societe Generale kreditira projekte za energetsku efikasnost

  Societe Generale kreditira projekte za energetsku efikasnost

  Societe Generale Banka u Srbiji je do septembra ove godine u prilici da klijentima ponudi kredite za finansiranje projekata za energetsku efikasnost
 • Evropska Direktiva za cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom za grejanje i klimatizaciju (WILO)

  Evropska Direktiva za cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom za grejanje i klimatizaciju (WILO)

  Preko 90 % cirkulacionih pumpi sa vlažnim rotorom za grejanje i klimatizaciju, koje su danas dostupne na tržištu, uskoro neće više smeti da budu u prometu.
 • Finansijski podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

  Finansijski podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

  Vlada Republike Srbije je početkom decembra 2009. godine (Službeni glasnik Republike Srbije 99/2009 od 11.12.2009), u skladu sa Zakonom o energetici donela uredbu o merama podsticaja za proizvodnju električne energije ...
 • Evropski standardi za energetsku efikasnost zgrada - EN 15232

  Evropski standardi za energetsku efikasnost zgrada - EN 15232

  Evropski standard za energetski učinak zgrada ili “The European Energy Performance of Buildings Directive“ (EPBD) opisuju norme koje moraju da se usvoje kako bi se poboljšala enegretska efikasnost zgrada kao obaveza naglašena Kjoto protokolom.
 • ZAKON O ENERGETICI

  ZAKON O ENERGETICI

  Ovim zakonom uređuju se: ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja, način organizovanja i funkcionisanja tržišta energije, uslovi za uredno i kvalitetno snabdevanje kupaca energijom i uslovi za ostvarivanje bezbedne, pouzdane i efikasne proizvodnje energije, upravljanje sistemima prenosa, transporta i distribucije energije i način obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i razvoja ovih sistema, uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti, uslovi za ostvarivanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u obavljanju energetskih delatnosti i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.