Poslovna zgrada ProCredit banke izgrađena je na teritoriji Novog Beograda površine oko 600m2. Za pripremu grejne i sanitarne vode koristi se topla voda iz daljinskog sistema grejanja. Sistem za hlađenje kao i svi ostali elektromehanički sistemi koriste električnu struju kao izvor energije. Sistem grejanja i hlađenja je centralizovan sa raspoređenim ventilator-konvektorima po prostorijama. Ventilator-konvektori su četvorocevni što omogućuje paralelno distribuiranje grejne i rashladne vode a time je omogućeno da različiti delovi zgrade imaju različite klimatske uslove.

 Zgrada ProCredit banke

Sinhronizovani rad svih elektromehaničkih sistema i podsistema u zgradi i njihov nadzor omogućuju da se postignu optimalni uslovi rada u prostorijama za vreme trejanja radnog vremena zaposlenih. Svim zaposlenima je omogućeno da kontrolišu rasvetu, položaj žaluzina i klimatizaciju u svojim prostorijama ali je sistem projektovan tako da ne moraju mnogo obraćati pažnju na to već na posao koji obavljaju.

 

Sistem inteligentnog objekta je baziran na KNX/EIB standardu kao otvorenom standardu za automatizaciju objektata (European Standard : CENELEC EN 50090 i CEN EN 13321-1). Jedna od glavnih odlika KNX/EIB standarda je da je to potpuno otvoreni Building Management System koji omogućava integrisanje više sistema u jedinstven sistem. Sistem je decentralizovan, tzv. multi master sistem, što znači da ne postoji centralni računar (server). Na taj način se bitno povećava pouzdanosti sistema, odn. onemogućava se da dođe do pada a celog sistema, u slučaju kvara na nekom od uređaja.

Upravljanje venecijanera

Projektom su predviđeni venecijaneri sa motornim pogonom kojima može da se kontroliše količina svetlosti u prostorijama. Upravljanjem venecijanera treba da se omogući optimalno osvetljenje pri čemu se vodi računa o toplotnim gubicima u letnjem odnosno dobicima u zimskom periodu.

Da bi se maksimizovala ekonomičnost, signalima sa magnetnih kontakata na prozorima kontroliše se rad ventilator-konvektora u zavisnosti da li je prozor otvoren ili zatvoren.

Rad osvetljenja i ventilator-konvektora u svim kancelarijama kontrolisan je u zavisnosti od radnog vremena i od prisustva zaposlenih.

Upravljanje grejanja/hlađenja

Plafonski detektori prisustva su postavljeni po poslovnom delu objekta prateći konfiguraciju zona definisanih termotehničkim projektom. Pre početka radnog vremena u objektu, sistem prebacuje ventilator-konvektor regulatore u STANDBY režim, vršeći pripremu prostora za dolazak zaposlenih.

 

Nakon detekcije prisustva osoba, kanal za upravljanje grejanja/hlađenja detektora prisustva šalje informaciju kontroleru da pređe u COMFORT režim. Nakon napuštanja prostora pokrivenog detektorom prisustva, ili otvaranjem prozora, po isteku predefinisanog vremena se isključuje grejanje/hlađenje i kontroler prebacuje u režim zaštite od smrzavanja. Ovo vreme je moguće menjati iz CSNU-a.

 

Temperatura u zoni se meri davačem temperature povezanim na ventilator-konvektor kontroler, dok se zadavanje željenih vrednosti vrši putem aplikacije iz internet čitača-a na PC računaru. Nakon isteka radnog vremena, željene vrednosti se postavljaju na predefinisane vrednosti. U zavisnosti od vrednosti upravljanja, uključuju se brzine ventilatora i aktivira termički ventil na dovodu pripremljene hladne/tople vode. Nakon isteka radnog vremena, željene vrednosti se postavljaju na predefinisane vrednosti. Algoritam upravljanja temperature je PI.

Upravljanje osvetljenja

Upravljanje rasvete vrši putem tastera, kojima je moguće uključivati ili isključivati odgovarajuće grupe rasvetnih tela definisanih projektom električnih instalacija. Drugi način upravljanja rasvete je putem aplikacije iz internet čitača-a na PC računaru

Izvršni organi za upravljane rasvete u hodnicima, stepeništima, toaletima i tehničkim prostorijama se nalaze u razvodnom ormanima, a upravljanje se vrši detektorima prisustva i pokreta.

U većim prostorijama poput kongresne sale, sale za sastanke i većih kancelarije ima više strujnih krugova rasvete koji se uključuju prema potrebi.

Upravljanje spoljašnje rasvete

Upravljanje spoljašnje rasvete je automatsko, pri čemu se prati vreme izlaska i zalaska Sunca prema astronomskom vremenu. Forsiranje spoljašnje rasvete može da se vrši sa PC računara iz CSNU-a.

 

Iz navedenih opisa podsistema nazire se kompleksnost rada sistema upravljanja koji ima zadatak da obezbedi optimalne uslove rada zaposlenih i po kriterijumu konfora i po kriterijumu ekonomičnosti.

CSNU

Centralni sistem nadzora i upravljanja – CSNU je realizovan putem dva FacilityServer-a koji su preko eternet sviča-a povezani sa računarima u objektu. Iz CSNU-a se putem operatorskog računara se vrši:

  • Podešavanje vremena uključivanje/isključivanja grejanja/hlađenja i ventilacije za COMFORT, STAND BY i NIGHT režime.
  • Postavljanje vrednosti referentnih temperatura za COMFORT, STAND BY i NIGHT režime.
  • Definisanje programa za vikende i praznike.
  • Promena parametara upravljačkih algoritama.
 Početni ekran vizuelizacije sa navigacijom ka svakom poluspratu i prikazom opštih informacija Ekran za polusprat sa komandama za rasvetu u hodnicima, izborom režima za polusprat i navigacijom ka svakoj kancelariji pojedinačno 
 Početni ekran vizuelizacije sa navigacijom ka svakom poluspratu i prikazom opštih informacija (režim rada klimatizacije, stanje alarma, podaci sa vremenske stanice)  Ekran za polusprat sa komandama za rasvetu u hodnicima, izborom režima za polusprat i navigacijom ka svakoj kancelariji pojedinačno
 Ekran za jednu od kancelarija sa podekranima za kontrolu rasvete, klime i roletni  Servisni ekran sa centralnim funkcijama i komandama na nivou celog objekta
 Ekran za jednu od kancelarija sa podekranima za kontrolu rasvete, klime i roletni  Servisni ekran sa centralnim funkcijama i komandama na nivou celog objekta

Osim administratorskog pristupa od strane tehničkog osoblja, predviđena je mogućnost uključivanja do 200 klijenata po svakom FacilityServer-y. Nakon autorizovanog logovanja putem korisničkog imena i šifre, klijentima se pokreće aplikacija iz veb čitača sa dodeljenim funkcijama za upravljanje grejanja/hlađenja ili osvetljenja.

Za grejanje.com : SmartHome d.o.o.

Ovako osmišljen i realizovan sistem inteligentnog objekta u potpunosti zadovoljava EU norme EN 15323 Energy performance of buildings ― Impact of Building Automation, Controls and Building Management, čime se ovakvi objekti svrstavaju u klasu A energetske efikasnosti.

Razvijeno rešenje u potpunosti koristi ostale resurse u objektu (stukturnu mrežu, PC računare, i sl.), eliminiše potrebu za uređajima za zadavanje željene vrednosti po individualnim prostostima i obezbeđuje web prustup aplikaciji za upravljanje sistema bez dodatnih plaćanja individualnih licenci.

Rešenje omogućava fleksibilnu prenamenu prostora, migraciju radnih mesta u okviru objekta i pojedinačno podešavanje parametara sistema prema specifičnim zahtevima bez dodatnih troškova novih instalacija.

 

Za grejanje.com: Smart Home d.o.o.

Smart Home d.o.o.

Ilije Garašanina 23, Beograd

www.smartko.com