EN 12828 važi za projektovanje toplovodnih instalacija sa dozvoljenim temperaturama do max. 110°C. Za temperature od 120°C važi regulativa EN 12953.

Regulativa sadrži sigurnosno-tehničke zahteve za proizvođače toplote i instalacije za proizvodnju toplote.

Sigurnosnotehnička oprema prema EN12828

Sigurnosna oprema kotla prema EN12828

ADG - Zatvorena ekspanziona posuda
AV1 - Zaustavni ventil
AV2 - Zaustavni ventil (osiguran od slučajnog zatvaranja)
E - Pražnjenje
EST - Posuda za rasterećenje
MA - Uređaj za očitavanje pritiska (manometar)
SDB1 - Sigurnosni graničnik maksimalnog pritiska
SDB2 - Sigurnosni graničnik minimalnog pritiska
SIV - Sigurnosni ventil
SL - Sigurnosni ekspanzioni vod
STB - Sigurnosni granišnik temperature
TH - Termometar
TR - Regulator temperature
WB - Graničnik nivoa vode

Ostali elementi
HK - krug grejanja
HKP - pumpa kruga grejanja
HR - povratni vod
HV - razvodni vod

Osiguranje od nedostatka vode

Prema EN 12828 kotlovi moraju da budu osigurani od nedostatka vode (graničnik nivoa vode). Ispitivanjem je dokazano da kod eventualnog nedostatka vode zbog curenja na instalaciji i istovremenog pogona gorionika sledi isključenje gorionika bez dodatnih mera. To se odvija pre nedozvoljenog zagrevanja kotla za grejanje i dimovodnog sistema.

Osiguranje od nedostatka vode

Ovo je obaveno za svaki kotao snage preko 300kW.

Graničnik minimalnog pritiska

Preporučuje se kod temperatura polaznog voda preko 100°C i kod instalacija sa više kotlova.

Sigurnosni ventil

Kotlovi se prema EN 12828 moraju opremiti sigurnosnim ventilom ispitanim prema tipu izrade. To se mora označiti u skladu sa TRD 721 :

»H« do 3,0 bar dozvoljenog pogonskog pritiska i snage max. 2700kW

»D/G/H« za sve druge pogonske uslove

Spojni vod između kotla i sigurnosnog ventila ne sme biti zatvorljiv. U njemu se ne smeju nalaziti pumpe, armature ili suženja.

 

Posuda za rasterećenje

Kod kotlova za grejanje preko 300kW mora se instalirati posuda za rasterecenje sa prelivnom i odvodnom cevi u neposrednoj blizini sigurnosnog ventila. Prelivna cev mora biti izvan. Izlazeća vodena para ne sme predstavljati opasnost.

Prelivna cev sigurnosnog ventila mora biti tako izvedena da ne bude moguć porast pritiska. Otvor odlivnog voda vode mora biti tako postavljen da se voda koja izlazi iz sigurnosnog ventila odvodi vidljivo i bez opasnosti.

Samo ako je ugrađen drugi sigurnosni graničnik temperature i drugi graničnik maksimalnog pritiska možete izostaviti posudu za rasrerećenje i prelivnu cev.

O - potrebno

X - nije potrebno

Nominalna snaga kotla ≤ 300kW > 300kW
Sigurnosna temperatura
110°C 110°C
Regulator temperature O O
Termometar kotla O O
Uređaj za očitavanje pritiska O O
Sigurnosni ventil O O
Graničnik nivoa vode O O
Graničnik msksimalnog pritiska X O
Granilnik minimalnog pritiska O O
Razdelnik za armaturu sa priborom
(sa manometrom, osiguranim zaustavnim ventilom, pražnjenjem i dva priljučka za ostale sigurnosne graninike pritiska)
O O
Posuda za rasterećenje X O
ili
Prema EN 12828 posuda za resterećenje nije potrebna ako su dodatno ugrađeni sigurnosni graničnik temperature i sigurnosni graničnik maksimalnom pritiska.
Sigurnosni graničnik temperature
(opciono)
Sigurnosni graničnik pritiska (graničnik maksimalnog pritiska)
(opciono)
X

X
O

O

Viessmann d.o.o.

Tabanovačka 3, Beograd

www.viessmann.rs

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar