Kada se koriste pumpe sa konstantim brojem obrtaja, balansni ventil ograničava protok prema diferencijalnom pritisku razvoda i povrata. Promene razlike pritisaka nastaju, na primer, usled promene otpora na grejnim telima sa termostatskim ventilima.

Pumpe sa promenljivim protokom poput serije WILO STRATOS i GRUNDFOS ALFA imaju ugrađen frekventni regulator (VFD - Variable Frequency Drive) kojim se menja brzina okretanja motora, a samim tim menja se i protok pumpe. Pumpe su opremljene sa elektronikom koja na osnovu merenog broja obrtaja motora pumpe, struje koja pokreće motor i zadatih parametara cevovoda reguliše broj obrtaja pumpe i održava radnu tačku pumpe u optimalnom režimu.

S obzirom da i balansni ventil i pumpa promenljivog protoka regulišu protok kroz cevovod ne treba ih koristiti zajedno u instalaciji jer praktično jedan drugom "smetaju". Kada se postojeća pumpa sa konstantnim brojem obrtaja zamenjuje sa pumpom promenljivog protoka, balansni ventil, ako postoji, treba ili isključiti ili ukloniti iz instalacije. Kada se radi zamena sa pumpom promenljivog protoka obavezno treba obratiti pažnju na bezbednost rada kotla.

Neke od prednosti pumpi promenljivog protoka:

  • smanjanje potrošnje električne energije 70% do 90%
  • optimizovan protok kroz grejna tela
  • zamena više cirkulacionih pumpi jednom pumpom kada se radi o više termostatski kontrolisanim krugovima grejanja
  • veća efikasnost kondenzacionih kotlova
  • duži vek trajanja pumpi i zonskih regulaconih ventila
  • manje bučan rad pumpi
  • lakši odabir i dimenzionisanje pumpe

Za grejanje.com
Milan Jovanivić dipl.inž.maš.

Izvori
http://www.buildinggreen.com/
http://www.wilo.com/

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar