Pravilno dimenzionisanje i proračun sistema toplotne pumpe su preduslovi za dugotrajan, efikasan i zadovoljavajuć rad. U vezi s tim je neophodno da sve komponente budu međusobno usklađene. Ovo se odnosi kako na izvor toplote, toplotnu pumpu ali i na toplotni ponor.

Najčešći problemi koji se javljaju u vezi sa toplotnim pumpama, zasnivaju se na pogrešnom dimenzionisanju na strani izvora toplote ili na strani toplotnog ponora, odn. pogrešno hidrauličko povezivanje toplotne pumpe. Zbog toga je veoma važno, da nema ni prekomernog ni nedovoljnog dimenzionisanja sistema toplotne pumpe, kao i da bude uspostavljena odgovarajuća hidraulika.

Prekomernim dimenzionisanjem nastaju nepotrebno visoki troškovi investicije. Toplotna pumpa zbog prevelike snage ne može konstantno da radi i počinje da radi u impulsima. To negativno utiče na životni vek toplotne pumpe. Nedovoljno dimenzionisanje sistema, sa druge strane, dovodi do smanjenja stepena komfora i vremenom do neefikasnog rada toplotne pumpe.

Toplotne pumpe REHAU - AQUA,GEO,AERO

Sve ovo se može sprečiti pravilnim dimenzionsanjem. Po potrebi se za dimenzionisanje sistema toplotne pumpe može koristiti odgovarajući softver za toplotnu pumpu. Projektovanje i dimenzionisanje sistema toplotne pumpe se u suštini sastoji od sledećih koraka:

 • Dimenzionisanje snage toplotne pumpe
 • Dimenzionisanje toplotnog ponora
 • Utvrđivanje izvora toplote
 • Dimenzionisanje izvora toplote

Dimenzionisanje se načelno mora utvrditi primenom datih važećih normi za odgovarajuću državu. U daljem tekstu se izvodi približno utvrđivanje snage toplotne pumpe na osnovu specifičnih vrednosti. Imajte u vidu se zavisno od države koriste različite okvirne vrednosti. Ovo je između ostalog rezultat različitih načina gradnje u različitim klimatskim uslovima.

U svakom slučaju kod utvrđivanja potrebne snage grejanja posebnu pažnju treba obratiti na individualne navike potrošača. Ovo je utoliko značajnije ukoliko je stepen korišćenja zgrade veći. Pritom treba uzeti u obzir sve faktore kao što je broj osoba, upotreba jakuzzija, tuševa, sudopera, veće temperature prostorija i još mnogo toga.

Snaga grejanja toplotne pumpe se izračunava iz sledećih podataka:

 • Toplotno opterećenje zgrade (izračunavanje u skladu sa DIN EN 12831)
 • Potrebna snaga za zagrevanje pitke vode (izračunavanje u skladu sa DIN 4708, ond. važećim propisima države)
 • Potrebna snaga mogućih specijalnih primena (npr. bazen)
 • Event. postojeće vreme blokade elektrodistributivnog preduzeća

U vezi sa tim vidi navedenu formulu za izračunavanje.
Primer za izračunavanje se nalazi na kraju objašnjenja pojedinačnih snaga.

Ovo se može izraziti sledećom formulom:

QToplotna pumpa = (QSnaga grejanja zgrade + QTopla pitka voda + QSpecijalne primene) · Faktor vremena blokade

 

Toplotno opterećenje zgrade

Sledeća tabela pruža pregled specifičnih toplotnih opterećenja, zavisno od kategorizacije standarda zgrade koji su uobičajeni u Nemačkoj.

 

Standard zgradeStandard izolacijeSpecifična snaga grejanja
Stara zgrada Slaba toplotna izolacija 120 W/m²
Zgrade pre 1980 Slaba/jednostavna toplotna izolacija 70 - 90 W/m²
Godina izgradnje oko 1995 Izolacija u skladu sa uredbom o toplotnoj zaštiti 50 - 60 W/m²
Novogradnja ENEV 40 - 60 W/m²
Pasivna kuća Visokoizolovana zgrada 10 W/m²

Tab. Toplotno opterećenje

Potrebna snaga za zagrevanje pitke vode

Potrebna energija za zagrevanje pitke vode se može veoma razlikovati u zavisnosti od zahtevanog stepena komfora, kao što pokazuje sledeća tabela.

 

 Potrebna topla voda (45°C) na dan i po osobiSpecifična korisna toplota na dan i po osobi
Male potrebe 15 - 30 litara 600 - 1200 Wh
Srednje potrebe 30 - 60 litara 1200 - 2400 Wh
Velike potrebe 60 - 120 litara 2400 - 4800 Wh

U skladu sa VDI 2067 - 4

Ako pođemo od srednjih potreba sa 50 litara tople pitke vode (45 °C) po osobi na dan, proističe da kod vremena zagrevanja od 8 sati treba dodatna potrebna snaga od 0,25 kW po osobi. Ovde u obzir nisu uzeti
gubici koji nastaju na eventualno neophodnim vodovima recirkulacije.
Ova potreba se mora odvojeno utvrditi. Dodatna potrebna snaga za zagrevanje pitke vode se mora uračunati
samo kada udeo toplotnog opterećenja zgrade iznosi 20%.

 

Potrebna snaga za specijalne primene

Specijalne primene, kao npr. ventilacioni sistemi ili bazeni, mogu svojom snagom da imaju znatan uticaj na potrebnu ukupnu snagu toplotne pumpe. Pritom i trajanje korišćenja ima velikog uticaja, pošto se npr. kod bazena pravi razlika da li se on koristi u toku cele godine ili samo izvan sezone grejanja.


Dodatna potrebna snaga se mora utvrditi odgovarajućom primenom uobičajenih postupaka proračuna i mora se uzeti u obzir zavisno od načina korišćenja (istovremeno sa grejanjem, prioritetno uključivanje itd.).

 

Vreme blokade elektrodistributivnog preduzeća

U nekim zemljama elektrodistributivna preduzeća nude posebne tarife za toplotne pumpe. Takva tarifa je povoljnija od normalne tarife. Sa druge strane, elektrodistributivna preduzeća mogu da na određeno vreme sa mreže isključe toplotnu pumpu(e), kako bi se npr. izbegli pikovi opterećenja strujne mreže u poslepodnevnim terminima. U toku ovog prekida toplotne pumpe ne mogu da rade. Količina energije koja je neophodna za grejanje zgrade u toku ovog prekida, se obično skladišti u akumulacionom rezervoaru. Kod zgrada sa podnim grejanjem obično je dovoljna akumulaciona masa estriha da bi i u toku vremena blokade na raspolaganju bilo dovoljno energije. Da bi se i posle vremena blokade posedovalo dovoljno snage, kod dimenzionisanja se u obzir mora uzeti faktor vremena blokade za snagu toplotne pumpe.

Ako elektrodistributivno preduzeće 3 x 2 sata (h) dnevno isključuje toplotnu pumpu sa strujne mreže, dobija se sledeći faktor vremena blokade f:

Faktor vremena blokade f = 24/(24h - (3 · 2h)) = 1,33

 

Primer izračunavanja

Osnove za primer proračuna su sledeće veličine:

 • Novoizgrađena kuća za jednu porodicu u Nemačkoj (standard izolacije u skladu sa ENEV)
 • Spoljna projektna temperatura (za lokaciju): -16 °C
 • Stambena površina: 150 m²
 • 4 osobe
 • Srednje potrebe tople vode
 • ED-vreme blokade 3 x 2 sata
 • Monovalentna koncepcija


Iz toga proističu sledeće pojedinačne vrednosti:
Toplotno opterećenje zgrade:

QSnaga grejanja zgrade = 150 m² · 50 W/m² = 7500 W

Potrebna snaga za zagrevanje pitke vode:

QTopla pitka voda = 4 osobe · 0,25 kW = 1000 W

Pošto je potrebna snaga manja od 0,2 . 7500 W, dodavanje nije potrebno.
Pošto nema specijalnih primena važi:
Potrebna snaga za specijalne primene = 0
Faktor vremena blokade = 1,33
Prema tome potrebna snaga grejanja toplotne pumpe iznosi:

QToplotna pumpa = (7500 W + 0 W + 0 W) · 1,33 = 10 kW

 

Dimenzionisanje toplotnog ponora

Toplotna pumpa radi posebno efikasno, kada na nju priključeni sistem za distribuciju toplote, koji se naziva i toplotni ponor, radi sa niskim temperaturama razvoda. Što je niža temperatura razvoda utoliko je to bolje za toplotnu pumpu. Sistemi površinskog grejanja, kao npr. REHAU površinski sistemi, su zbog toga idealni za primenu sa toplotnom pumpom.

Kao okvirna vrednost važi pravilo, da je sa jednim ušteđenim stepenom temperature razvoda moguće uštedeti do 2,5% potrošnje energije kod toplotne pumpe.

Zato treba posebno izvršiti evaluaciju primene toplotne pumpe u kombinaciji sa grejnim telima. Grejna tela treba da budu tako dimenzionisana, da tražena snaga grejanja može da bude postignuta već pri temperaturama razvoda od 45 °C.

Smanjenje temperature razvoda se načelno može izvesti primenom
sledećih mera:

 • Efikasno izolovanje zgrade
 • Zamena nezaptivajućih prozora kvalitetnim izolovanim prozorima
 • Naknadna ugradnja, odn. povećavanje grejnih površina
 • Postavljanje površinskih sistema (plafon, zid ili pod) sa malim razmakom polaganja

 

Utvrđivanje izvora toplote

Kao izvor toplote za REHAU toplotne pumpe na raspolaganju se nalaze tri izvora toplote:

 • Zemlja
 • Spoljni vazduh i
 • Podzemna voda

Sva tri izvora toplote imaju svoje prednosti i mane i moraju se zavisno od objekta međusobno proceniti. Kao pomoć pri donošenju odluke treba da posluži sledeća tabela:

 

 ZemljaSpoljni vazduhPodzemna voda
Sistem povezivanja Površinski kolektori Geotermalne sonde - Napojni i upojni bunari
Nivo temperature Dobro Dobro Prosečno Vrlo dobro
Raspoloživost Prosečno Dobro Vrlo dobro Prosečno
Podesno za hlađenje Prosečno Vrlo dobro Prosečno Vrlo dobro
Sposobnost regeneracije Dobro Dobro Vrlo dobro Vrlo dobro
Troškovi povezivanja Visoki Vrlo visoki Mali Vrlo visoki
Obavezna dozvola 1 Obaveza prijavljivanja Potrebna dozvola Ne Potrebna dozvola

1 Odnosi se na zahteve koji važe u Nemačkoj

Koji od ova tri izvora toplote će se definitivno koristiti, određuje se između ostalih prema lokalnim okolnostima i troškovima povezivanja. U svakom slučaju prednost treba dati onom medijumu koji uz minimalne troškove povezivanja nudi najvišu temperaturu izvora toplote.

Prilikom projektovanja imajte na umu i da se kod izvođenja bušotine za geotermalnu sondu ili bunar mora obezbediti prilaz uređajima za bušenje na dato zemljište.

 

Dimenzionisanje izvora toplote - zemlja

Kod ovih sistema se toplota uzima iz zemlje preko posrednog cirkulacionog kruga od plastičnih cevi. U ovim cevima cirkuliše rasolina kao medijum (mešavina vode i sredstva za zaštitu od zamrzavanja). Razmena toplote između rasoline i rashladnog sredstva odigrava se u isparivaču (izmenjivaču toplote sa pločama od plemenitog čelika) u toplotnoj pumpi. Polazna tačka za izbor sistema je uvek snaga isparivača, tj. toplota koja
se izvlači iz zemlje, odn. u slučaju hlađenja toplota koja se odvodi u zemlju. Kod projektovanja se mora odabrati najpovoljniji izvor toplote za datu lokaciju, a sistem grejanja kao i ostali delovi sistema se moraju prilagoditi u skladu sa tim. Dva najčešća sistema su:

 • Horizontalni prenosnik toplote tla (geotermalni kolektor) ili
 • Vertikalni prenosnik toplote tla (geotermalna sonda, energetski stubovi)

Odluka o horizontalnim ili vertikalnim prenosnicima toplote tla se donosi prema geološkim karakteristikama lokacije, potrebnog prostora kao i karakteristika zgrade. Najvažniji tehnički kriterijumi sistema su:

 • Dimenzionisana snaga sistema izvora toplote
 • Vrsta korišćenja sistema (samo grejanje, grejanje i hlađenje itd.)
 • Snaga isparivača toplotne pumpe (utvrđuje se na primer na osnovu snage grejanja i koeficijenta efikasnosti)
 • Broj radnih sati u toku godine, odn. sati pod punim opterećenjem
 • Maksimalno opterećenje izvora toplote (peak load)

Dobro poznavanje geologije i hidrogeologije omogućava donošenje zaključaka u pogledu termičkih i hidrauličkih karakteristika tla, a time omogućava i izbor odgovarajuće tehnike za crpljenje toplote.

Nivo temperature na različitim dubinama

Sl. Godišnji nivo temperature na različitim dubinama zemljišta
Linija 1 = 1. februar
Linija 2 = 1. maj
Linija 3 = 1. novembar
Linija 4 = 1. avgust

 

Dimenzionisanje geotermalnih kolektora

Dimenzionisanje geotermalnih kolektora opisano je u VDIsmernici 4640, u daljem tekstu su obuhvaćeni najvažniji aspekti.

Ulazni podaci za dimenzionisanje sistema geotermalnog kolektora u kombinaciji sa toplotnom pumpom su:

 • Snaga toplotne pumpe i koeficijent učinka toplotne pumpe (COP), iz kojih se dobija snaga isparivača
 • Zapreminski protok toplotne pumpe (vidi "4.5 Tehnički podaci"/ REHAU toplotna pumpa GEO)
 • Specifična izdašnost tla
Geotermalni kolektori

Snaga isparivača se dobija kao što sledi:

Snaga isparivača = (QToplotna pumpa - (COP - 1)) / COP

Da bi se nastavili na primer dimenzionisanja iz u primeru izračunavanja je uzeta REHAU toplotna pumpa GEO 10 sa snagom grejanja od 10 kW (B0/W35, EN 14511).

 

Primer izračunavanja

Snaga grejanja: 10 kW
Koeficijent učinka (COP): 4,1

Snaga isparivača = ( 10 kW · ( 4,1 - 1 ))/4,1 = 7,6 kW

Ovo je snaga koji se mora preuzeti preko geotermalnog kolektora, odn. uopšte iz izvora toplote iz okruženja.


Specifična izdašnost iz tla zavisi od godišnjeg broja radnih sati toplotne pumpe i strukture tla u skladu sa sledećom tabelom. Kada se zagrevanje pitke vode realizuje toplotnom pumpom, godišnji broj radnih sati je veći nego što je to slučaj samo kod režima rada grejanja.

 

Tlo Specifična izdašnost tla
kod 1800 h kod 2400 h
Nekoherentno zemljište 10 W/m² 8 W/m²
Koherentno zemljište, vlažno 20 - 30 W/m² 16 - 24 W/m²
Zemljište zasićeno vodom 40 W/m² 32 W/m²

Izvor: VDI 4640

Potrebna površina kolektora se izračunava na sledeći način:

Površina kolektora =Snagaisparivača / Specifična izdašnost tla

Vlažno, koherentno zemljište
Godišnji broj radnih sati toplotne pumpe: 2400 h

Površina kolektora = 7600 W / 20 W/m²= 380 m²

Izbor dimenzije cevi zavisi od moguće toplotne snage koja bi trebalo da se dobija iz tla.
Što je izdašnost tla veća, utoliko je kod date temperaturne razlike veći zapreminski protok, a time i veća potrebna dimenzija cevi. Kao orijentacija data je sledeća tabela:

 

Vrsta zemljišta Spoljni prečnik x debljina zida
Nekoherentno zemljište 20 x 1,9 mm
Koherentno zemljište, vlažno 25 x 2,3 mm
Zemljište zasićeno vodom 32 x 2,9 mm

Tab. reporučena dimenzija cevi

U normi VDI 4640 preporučeni razmak polaganja između cevi kolektora iznosi 50-80 cm. Kod odabranog razmaka polaganja od 75 cm (0,75 m) i odnosa

Dužina cevi = Površina geotermalnog kolektora / Razmak polaganja

Dobija se sa dimenzionisanim sistemom sledeća dužina cevi

Dužina cevi = 380 m ² / 0,75 m = 507 m

Krug kolektora ne bi trebalo da bude duži od 100 m iz hidrauličkih razloga. Prema tome se u primeru dobija ukupno 5 krugova od po 100 m.

Kapacitet i vreme crpljenja toplote tla ne smeju da budu prekoračeni, u suprotnom - u načelu inače poželjno - leđenje zone gde su postavljene cevi postaje preveliko i dolazi do spajanja omotača leda koji se stvara oko cevi. Kod prolećnog otapanja se usled toga u velikoj meri sprečava poniranje kišnice i otopljene vode, koja značajno doprinosi zagrevanju zemljišta.

Pošto se nivo temperature u tlu menja pod uticajem geotermalnog kolektora, cevi bi trebalo postavljati na dovoljno velikom rastojanju od drveća, grmlja i osetljivih biljaka. Razmak polaganja u odnosu na ostale vodove za napajanje i objekte iznosi 70 cm. Ukoliko je ovaj razmak manji, vodove treba zaštiti potrebnim nivoom izolacije.

 

Dimenzionisanje izvora toplote voda i izvora toplote vazduh kao i mnogo drugih korisnih informacija možete pronaći u PDF dokumentu

Teh_informacija TOPLOTNE PUMPE_952002.pdf

Rehau d.o.o.

Batajnički drum 283 E, Beograd

www.rehau.rs

Komentari

Dušan
23 04 2021
Poštovani,
interesuje me toplotna pumpa za zagrevanje dupleks stana (52+40m2), preko postojećih radijatora u stanu.
Kolika bi bila cena proizvoda sa ugradnjom?

Unapred hvala na odgovoru.
 
Aleksandar
15 04 2021
Dobar dan, interesuje me ko moze da izvrsi ispitivanja da li na parceli postoje uslovi za koriscenje geotermalne energije tj . za toplotnu pumpu voda voda...koja bi sluzila za grejanje i hladjenje objekta.Parcela se nalazi u rasinskom okrugu. Ukoliko imate neki kontakt i za ispitivanje i za ugradnju .
 
Slobo
06 02 2021
Molim vas za savjet, interesuje me koju snagu toplotne pumpe vazduh vođa treba da nabavim. za zagrijavanje porodične kuće na dvije etaže, (dva trosobna stana i jedna garsonjeria, oko 250 M2 korisnog prostora, razvedeno centralno grijanje radijatori, stolarija eloksirana, klasična fasada, zidovi 35 cm, termoblok,
 
Diana
25 01 2021
Poštovani,
grejali bi cca 130 kvadrata toplotnom pumpom zemlja voda.kuca je opremljene au radijatorima . Imam izolaciju i kvalitetnu stolariju. interesuje me cena... i Postupak za dobijanje ponude
Hvala
 
Bora vasiljevic
26 10 2020
interesuje me naj jeftinija kombinacija za grejanje vazduh-voda za povrsinu od 160 m2 ili oko380 m3 svih elemenata bez cevi i panelnih radijatora . Hvala unapred na odgovoru .
 
Irena
19 05 2020
Poštovani,
Živim u kući i imam malo dvorište. Komšija je uveo grejanje na toplotnu pumpu (voda-voda) i njegov upojni bunar je tik uz moju ogradu, Ja imam nešto prostora da udaljim izvorni bunar, ali upojni bi morao da bude blizu njegovog (oko 2,5-3m). Da li bi to bio problem za rad njegovog bunara, odnosno da li bi moglo da dođe do plavljenja terena zbog male razmaknutosti dva upojna bunara?
Unapred hvala na odgovoru!
 
Pavle Ivanov
08 05 2020
Postovani,
Imam vikendicu od 60m/2 sa instalisanim podnim grejanjem, odlicno izolovana i sa novom pvc stolarijom.
Interesuje me kolike snage treba biti toplotna pumpa vazdu-topla voda i kolika bi potrosnja el. energije bila u zimskom periodu.
 
Dragan Jovanović
29 03 2020
Интересује ме уградња топлотне пумпе ваздух-вода на већ изграђеном објекту. У питању је породична кућа са три спрата приземље, средњи део и поткровље укупне површине 220 квадрата, висина плафона 2,5 метра, зидови од цигле 25 центиметара споља је измалтерисана нема фасаду на целој кући су ПВЦ прозори. Изолација крова 12 центиметара. У кући је већ постављено грејање на чврсто гориво угаљ има радијаторе.

Интересује ме које јачине - снаге би одговарала пумпа.

Колико би коштао систем грејања помоћу топлотних пумпи?

Хвала.
 
Zoran
16 02 2020
Molim vas za info. Imam povrsinu od 160 kvadrata u dva nivoa. Uradjeno podno grejanje. Hteo bi da ugradim Toplotnu pumpu Voda-Vazduh.
Koje jacine od koliko KW je dovoljna toplotna pumpa da normalno radi i zagreva povrsinu od 160. kvadrata.
Kuca je izolovana Maximalnoo dobro.
Hvala.
 
Zlatan Cakic
10 02 2020
Interesuje me koja toplotna pumpa (sistem vazduh-voda) bi bila dovoljna za grejanje dobro izolovane kuce od 270 metara kvadratnih i kolika cenabi bila takve kvalitetnije pumpe?
Hvala
 
Dragana
23 10 2019
Hvala. Prema vašem savetu za moj stan od 130m2 bi trebala toplotna pumpa vazduh voda od 8KW? Stan je u zgradi iz 1929god sa 45cm debelim zidovima. Sve prozore sam zamenila petokomornim PVC pa smatram da imam relativno energetski efikasan objekat. Iznad i ispod su grejani prostori. U stanu imam etažno grejanje sa radijatorima. Koji tip toplotne pumpe bi mi odgovarao i koju cenu sa ugradnjom možete da mi ponudite.
Takodje mi treba kompletna ponuda za projektovanje i izvođenje sistema grejanja i hladjenja za halu od 220m2 (150m2 grejne površine) sa mogućnošću grejanja i sanitarne vode. Podno grejanje/hladjenje. Dispoziciju vam mogu poslati na mejl kada mi odgovorite na upit. Srdačno
Dragana
 
Djuro Vukelic
27 04 2019
Mene interesuje koju pumpu mi predlažete i kolika je njena cena sa ugradnjom.Kuca od 150 kvm,ima radijatorko i podno grejanje. Kuca termicki izolovana. Interesuje me sistem -samo grejanje (vazduh, voda).
 
Ivana
26 02 2019
Interesuje me toplotna pumpa vazduh voda za 140 m dobro izolovana koju da uzmem I koliko otprilike je to para kao I mesecni racuni koliko da ocekujem
 
Nenad Stojanovic
21 10 2018
Imam kuću or 250 kvadrata sa ugradjenim centralnim grejanjem.
Theo bih da ugradim novi sistem sa toplotnom pumpom vazduh/voda i to Vaiilant pumpu. Iskoristio bih radijatore koje već imam, aluminijumske.
Možete li mi reći okvirnu cenu?
Hvala
 
Nemanja
12 10 2018
Pozdrav, interesuje me prosečna cena pumpe vazduh— voda sa ugradnjom u noviju kuću od 200 m2?
 
Ivica Jovanović
08 08 2018
Članak je odličan. već duže vreme pratim način grejanja toplotnih pumpi. Imam novi objekat od oko 180 kvadrata sa alu stolarijom i izolacijom od 10 cm stiropora.planirao sam sistem voda-voda pa sam bušio bunar od 80m dobio sam vodu od 15,6 C i od 1l/s. intresije me vaše mišljenje koje bi snage toplotne pumpe trebalo ugraditi i sa kojim izmenjivačima, ako mi je ceo donji sprat u podnoj instalaciji a sprat iznad podno kuhinja, hodnik i kupatilo a po sobama kojih ima tri po od prilike 10-12 kvadrata i dnevni boravak od 35kvadrata i tu bih stavio fan coil radijatore za grejanje i hlađenje. Unapred zahvalan
 
Milan Djukic
27 06 2018
Postovani,

Zelim da predjem na sistem grejanja preko toplotne pumpe voda - voda.

U pitanju je stambeni objekat u Bijeljini.

Zanima me ponuda za sledece (sa ili bez ugradnje)

1. Grejna povrsina bi iznosila cca 600 kvadrata, odnosno 13 stambenih jedinica.
2. Grejna povrsina bi iznosila cca 400 kvadrata, odnosno 10 stambenih jedinica.

Objekat ima fasadnu izolaciju, Pvc stolariju kao i krovnu izolaciju i do sada se grejao nam centralno grijanje, pec na ugalj.

za sve dodatne informacije, stojim vam na raspolaganju.srdacan pozdrav,
Milan Djukic
 
milivoj pejin
21 02 2018
Imam u basti slobodno mesto da horizontalno postavim cevi zageotermnalno na koju optimalnu snagu toplotnoj pumpi moze da se obezbedi tj da je kupim ?
 
Marko Zlatanović
17 01 2018
Poštovanu,
Interesuje me ugradnja toplotne pumpe u kući sa dobrom izolacijom, površine 130m2 u kojoj već postoji centralno grejanje. Koja snaga pumpe bi trebala, koja je cena i da li se buše dva bunara jedan za dovod i jedan za odvod vode?
Hvala.
 
Драган
22 12 2017
Поштовање,

Интересује ме уградња топлотне пумпе ваздух-вода на већ изграђеном објекту. У питању је породична кућа са две стамбене етаже укупне површине 100 квадрата, висина плафона 2,4 метра, зидови од блокова са спољашњом изолацијом од стиропора дебљине 5 центиметара. Изолација крова 12 центиметара.

Колико би коштао систем грејања помоћу топлотних пумпи?

Хвала.
 
Dragan valjevo
09 09 2017
Postovani Interesse me Cena sa ugradnjom pumpe Za Objekt od 1500 kvadrata Greene povrsine. Sve je podno grejanje. Cecil postavljam sam i razdelnike. Hvala
 
Vladan Djordjevic
23 04 2017
Postovani
Interesuje me toplotna pumpa, kuca je zidana 63. godine od pune cigle-30cm, na plafonima je karatavan preko kog se montira mineralna vuna 30cm sa pratecim folijama, sa donje strane do sobe se rade spusteni plafoni, stolarija - troslojna stakla i pvc profil sa tri dihtung gime, spoljna izolacija 12cm stiropora, grejanje podno, povrsina neto 105m2,
Kuca se kompletno renovira prema visim standardima termo i zvucne izolacije.
Interesuje me toplotna pumpa voda-voda.
HVALA
 
Tatjana Ignjatovic
23 04 2017
Postovani, zanima me koja bi jacina toplotne pumpe voda voda u kombinaciji sa podnim grejanjem zadovolila potrebe dvospratne kuce neto povrsine 150m2? Unapred hvala na odgovoru
 
Srdjan
16 04 2017
Postovani,
presao bih na grejanje toplotnom pumpom, kuca je oko 150 kvadrata, potkrovlje, izolacija 5cm sa pvc stolarijom, centralno grejanje je sa panelnim radijatorima. Interesuje me koji tip toplotne pumpe je najisplatljiviji ne uzimajuci u obzir pocetno ulaganje, znaci interesuje me sa kojim tipom pumpe bi imao najmanje mesecne racune za grejanje. Interesuje me cena takve pumpe za moj objekat sa svim dotantim troskovima i ugradnjom, okvirno. unapred zavalan.
Srdjan
 
Mico Gacanovic
31 03 2017
Postovana Gospodo,
javljam se iz Banja Luke gdje trebam pocetkom iduce godine praviti/izgraditi stambeno poslovni centar Eureka bruto povrsine 8652 m2 (2Po + S +P+4+M).Grijanje i hladjenje tog objekta zelim da rijesim toplotnim pumpama grijanje/hladjenje.Na krovu planiram postaviti solarne panele instalisane snage negdej oko 250 KW.Yelim da se vasa renomorana firma ukljuci u taj posao i da ucestvuje od projektovanja do kljuca u ruke.Treba mi ponuda.
S postovanjem,
Mico Gacanovic
 
Mico Gacanovic
27 03 2017
Postovana i uvazena gospodo,

u fazi sam priprema za izgradnju stambeno poslovnog centra Eureka u Banjoj Luc od 8652 m2 .
Zelim da rijesim grijanje/hladjenje toplotnim pumpama voda/voda.
Kako sada i pripremat troskovnik u Eur,ima ,potrebna mi je vasa ponuda sa predstavljneim rijesenjem i cijenom kostanja kljuc u ruke.Objekat ima 2Po +4+M . Na krovu mislim postaviti solarne panele instalacione snage oko 200 KW.
Molim Vas vlo vrlo sam zainteresovan za Vas odgovor.Iygradnja objekta bi bila pocetkom iduce godine.
Hvala.
S potovanjem,
Mico Gacanovic
 
Milan Sretenović
09 03 2017
Poštovani,

Potrebna mi je ponuda za isporuku toplotne pumpe voda-voda za grejanje/hlađenje poslovno-stambene zgrade, kapaciteta grejanja oko 150 kW. Objekat ima 1.500 m2 a nalazi se u Prokuplju. Grejanje/hlađenje radnog prostora biće FC aparatima/radijatorima a za sanitarne čvorove, hodnike i sl. prostorije predviđa se podno grejanje.

Potrebno je ponuditi toplotnu pumpu, izmenjivač toplote i bunarsku pumpu (bunar je dubine 120 m), komplet sa potrebnom armaturom i automatikom.

Očekujem vaš brzi odgovor.

Pozdrav!

Milan Sretenović, dipl.inž.maš.
063/341-660
mail: milan.sretenovic47@gmail.com
 
ZELJKO
10 02 2017
Interesuje me toplotna pumpa za kucu od 150 m2 izolacija 5cm, stolarija sva promenjena, da li moze na panelne radijatore koja bi bila cena jacina pumpe.
 
Lela
07 01 2017
Postovani ,
Sta preporucujete za grejanje kuce od 300 m2, i kolika je cena celog sistema?
 
Dragan Pistevic
10 10 2016
Postovani,
Da li kod grejanja pomocu toplotne pumpe i radijatora mora da postoji i tank(bojletr) sa vodom. Imam centralno grejanje , presao bih na toplotnu pumpu , ali u stambenom prostoru cu naci jedva mesta za nju. Ukoliko moze bez tanka , da li je njena efikasnost umanjena i koliko.
Hvala na odgovoru i srdacan pozdrav
P.C. posaljite odgovor na mejl pistevic.dragan@gmail.com ili pozovite na tel 063547148
Dragan Pistevic
 
Mirjana Lukic
06 10 2016
Postovani, interesuje me okvirna cena za grejanje na TP vazduh - voda. Kuca ima 60 m2. Izolacija 5cm stiropor i pvc stolarija.Sadasnje grejanje na TA peci.Da li staviti radijatore ili fan coil?Posebno kolika je cena pumpe?
 
Slavko
02 09 2016
Interesuje me cena pumpe za kuću od 100kvadrata uredno izolirana podno dobra Stolarija
 
Dejan
30 06 2016
Kuca 220m2 blok +5cm malter +12cm demit fasada.Pvc stolarija Salamander blue evolution.Molio bih vas da mi dostavite vas kontakt telefon na mail slaki_deki@hotmail.com u vezi instalacije toplotne pumpe.Hvala...
 
Agim
21 06 2016
Postovanje
imam kotao 350 kw za grejanje plastenika od 5.5 ara pa me interesuje koja snaga pumpe treba da bude, odgovor mozete da mi posaljite na adresu\
agim63@hotmail.com
Unapred vas zahvajlujem
 
Hotimir Licen
16 06 2016
Interesuje me zagrevanje zgrade P+G+5+PO, neto površine 1400m2, zemlja-voda. Podloga je izdašna vodom. Koliko trebam bušotina, odn. površine za bušotine i koja toplotna pumpa.
Hvala
 
mita stevic
27 03 2016
Imam stan &0m2 na i spratu dvospratne zgrade i prizemni deo 35 m2. Do sada je grejanje bilo na struju (termo pec i grejalice). Stan je sa klasicnom izolcacijom (cigla, malter) i prestoji renoviranje. Interesuje me ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda sa radijatorima. Sta mi preporucujete i cca cena kompleta opreme.
sdmitar@beotel.net
 
Adem Karic
16 03 2016
Poštovani,
U poslednje vrijeme imam zahtjeva za projektovanje toplotnih pumpi
ukoliko je je moguće za poslovu saradnju, projektantske podloge šeme katalozi.
Lp,
Adem Karić, ing maš.
 
ljlevic
28 12 2015
Imam jedno pitanje: do koje spoljnje temperature i vlažnosti spoljnjeg vayduha toplotna pumpa vazduh-voda može normalno da funkcioni[e bez dodatnih električnih grejača. Imam kuću od 140 kvadrata grejne površine, novu, dobro izolovanu sa ugradjenim radijatorima. Hteo bih da dugoročnije rešim problem grejanja kuće.
Srdačan pozdrav
 
ljlevic
28 12 2015
Molim vas recite mi do koje spoljne temperature i vlažnosti spoljašnjeg vazduha toplotna pumpa vazduh-voda može da funkcioniše bez upotrebe dodatnih električnih grejača. Imam kuću od 140 kvadrata grejne površine, novu, solidne izolacije i ugradjene radijatore.
Srdačan pozdrav.
ljlević, Novi Sad
 
mihajlo tatalovic
24 12 2015
imam porodicnu kucu na senjaku prizemlje 400 m2 plus sprat tri spavace sobe i tri kupatila sve na prvom spratu 160 m2 sada imam grejanje na gas ihteo bi da zamenim sa toplotnom pumpom vazduh/voda i to samo grejanje bez er kondisna. mozete li me obavestiti koje el .snage pumpa treba da bude
i cca cena kostanja iste.
hvala unapred
mihajlo tatalovic
 
rajko
05 12 2015
Poštovani,
grejao bih 120 kvadrata toplotnom pumpom zemlja voda.kuca je opremljene au radijatorima . Imam izolaciju i kvalitetnu stolariju. interesuje me cena.
Hvala
 
mirko
02 12 2015
Posedujem kucu sa tri stambene jedinice:suteren 70m2,prizemlje 120m2,te potkrovlje 120m2.Razmisljam da ove prostore grejem pomocu termalne pumpe, tipa aero.Kuca je novogradnja sa izolacijom 25+5+12cm, sa pvc prozorima.Da li na osnovu ovih podataka mi mozete odrediti tip pumpe i koja je njena cena-nacin placanja.
Hvala Vam unapred i lep pozdrav.
Mirko Popovic
Beograd
 
Bora
10 09 2015
Poštovani,
grejao bih 120 kvadrata toplotnom pumpom zemlja voda. Imam izolaciju i kvalitetnu stolariju. Dvoriste nije veliko, interesuje me okvirna cena sa ugradnjom dubiskih kolektora.
Hvala
 
vasilije.scepanovic
26 08 2015
interesuje me grejanje farme pilica toplotnom punpom sistem voda voda,velicina objekta 350m2 dva nivoa ukupno 700m2, visina 2,6m.distibuciju dobijene energije,zagrevanje bi bilo fenkovima. izolacija uradjena 5cmm,ukupno ima takvih objekata 8. zeljena temperatura u oblektu na pocetku tova je 33 a na kraju ona pada na 25. Sama farma je smestena u vojvodini,novi sad.

s postovanjem Vanja Scepanovic
 
vasilije.scepanovic
26 08 2015
interesuje me grejanje farme pilica toplotnom punpom sistem voda voda,velicina objekta 350m2 dva nivoa ukupno 700m2, visina 2,6m.distibuciju dobijene energije,zagrevanje bi bilo fenkovima. izolacija uradjena 5cmm,ukupno ima takvih objekata 8. zeljena temperatura u oblektu na pocetku tova je 33 a na kraju ona pada na 25. Sama farma je smestena u vojvodini,novi sad.

s postovanjem Vanja Scepanovic
 
vasilije.scepanovic
26 08 2015
interesuje me grejanje farme pilica toplotnom punpom sistem voda voda,velicina objekta 350m2 dva nivoa ukupno 700m2, visina 2,6m.distibuciju dobijene energije,zagrevanje bi bilo fenkovima. izolacija uradjena 5cmm,ukupno ima takvih objekata 8. zeljena temperatura u oblektu na pocetku tova je 33 a na kraju ona pada na 25. Sama farma je smestena u vojvodini,novi sad.

s postovanjem Vanja Scepanovic
 
Marina Mladenovic
23 11 2014
Planiram da rekonstruisem 40 godina staru vikendicu u Starim Banovcima u kucu za stanovanje. To bi obuhvatilo kompletnu zamenu stolarije, izolaciju zidova i sve sto treba da se gubici smanje na minimum.
Imam veliki plac na kome je moguce postaviti horizontalni sistem cevi za toplotnu pumpu vazduh-zemlja. Da li je les pogodno zemljiste za to?
Povrsina za grejanje bi bila 20 m2 (prizemlje, podno grejanje) + veranda od PVC prozora (25 m2) + sprat (35 m2). Mozete li mi dati okvirnu cenu pumpe i drugih komponenti za grejanje toplotnom pumpom, ukljucujuci i toplu vodu i hladjenje leti?
 
Vitomir Ćurčin
19 11 2014
Poštovani!
Zainteresovan sam za ponudu za ugradnju .TP tipa voda/voda sa kopanjem bunara na postojeću instalaciju centralnog grejanja sa gasnim kotlom i livenim radijatorima u porodičnoj kući od oko 90m2 u Zrenjaninu. Zidovi su od cigle 38cm, stolarija drvena.
Unapred hvala!
 
dalibor
04 11 2014
postovanje,zamolio bih vas da mi uradite projekat o ugradnji podnig grenjanja toplotnom pumpom,kuca je u osnovi 8mx8.5m, pored kuce senalazi bunar dubine 14m plus 4m dubina vode.kuca je omalzerisana spolja i planiram izolaciju stiroporom 8-10cm.zamolio bih vas da mi uradite okvirno proracun komplet ,samo mi vi predlozite koji tip toplotne pumpe je ekonomicniji i prakticniji vovda-vazduh,zemlja -voda ili voda voda.ovo je plan prizemne kuce.hvala unapred ,pozdrav od Dalibora iz smedereva.interesuje me cena ugradnje komplet kljuc u ruke
Слика
untitled.bmp
 
Radenko
21 10 2014
Poštovanje,
interesuje me ugradnja toplotne pumpe. Površina koja bi se grejala je 210 kvadrata. Zidovi su zidani ciglom, debeli su 25cm, ima stiropor od 5cm, i trenutno se grejem na gas, imam radijatore, i prosečno racuni od oktobra do februara iznose oko 12000 din. Koliko bi okvirno koštala ugradnja sistema grejanjem podzemnim vodama? Hvala unapred.
 
Miodrag micic
21 10 2014
Interesu je me okvirna Cena za porodičnu kuću, 50+85+85, izolacija stiropor 5 cm, dobra stolarija, imamo radijat, dvorište 2 ara, kako su blizu potoci vrlo moguće i voda na 10 metara.. interesu je me red veličine za uvodjenje toplotne pumpe, ključ u ruke
 
Ivan
11 10 2014
Postovani, imamo kucu 100m2 u osnovi, i grejali bi priyemlje i sprat samo po potrebi drugi. Imamo dovoljno velii plac pored 8 ari. Sta nam preporucujete i kolika bi bila cena kljuc u ruke za 100m2? 100+100m2? Izolacija unutrasnja stiropor 5cm, stakla dupla vakum ali drvena stolarija?
 
Grejanje.com
07 08 2014
Odg: marinko >>>

Resenje se ostvaruje pravilnim izborom rezervoara sa izmenjivacima toplote. Vaillant ima fantasticno resenje - pogledajte na stranici http://grejanje.com/strana.php?pID=77 . Takodje HERZ ima rezervoar u svojoj ponudi.

Za vise informacija obratite se predstavnistvu REHAU ili Vaillant
 
marinko
06 08 2014
Interesuje me mogucnost ugradnje toplotne pumpe u sistem sa kotlom na gas. Kako se vrsi regulacija takvog sistema? Kolike su ustetde?
Kako da izracunam koliko ce struje i gasa da se potrosi?
Imam u kuci instalirano grejanje na gas sa radijatorima , racuni su mi izuzetno veliki .
 
Dragan
04 05 2014
Interesuju me troškovi instaliranja toplotne pumpe i korišćenja zemlje(vertikalnog sistema) na aluvijalnom zemljištu, negde na početku brda na južnoj strani grada Niša. Kuća je prizemna od 60 m2 sa veoma dobro urađenom izolacijom. Grejanje je organizovano pomoću radijatora sa kotlom na čvrsto gorivo.
 
Novko
06 02 2014
Postovani ,namestio sam radijatore ALGRETA SKOPLJE 150 rebra dvoumim se za kotao na cvrsto gorivo,nedavno sam saznao za vas zato vam se i obracam sta kako i koliko da ugradite toplotne pumpe unapred zahvalan .Pozdrav
 
Slavoljub
20 01 2014
Interesuje me kolika je okvirna cijena za kuću od 200 kvarata.Hvala
 
ildiko
09 01 2014
Nasa kuca je u fazi dogradnje. Kada bude gotova bice nekih 65 kvadratnih metara. Tlo na kome se nalazi je pesak. Izolovanost kuce: zidovi izolovani sa 10 cm stiroporom, otvori delom stari. Dvoriste je veliko. O grejanju jos nismo odlucili zato vas molim objasnite mi koji nacin geotermalnog grejanja bi bio najjeftiniji i naj efikasniji u ovom momentu sa nekom pribliznom cenom krenuci od nule do godina isplativosti. Molim racunajte i zemljane radove kopanje jaraka itd. Yahvaljujem K. Ildiko
 
Bojan
18 11 2013
interesuje me cena sistema za kucu od 80+80m2.zidana je gasbeton blokovima.objekat nema termoizolaciju.hvala!
 
Branislav Vukomanovi
11 09 2013
Clanak vam je super,interesuje me koliko bi kostao ceo sistem sa ugradnjom za kucu od 200m2
 
Stevan
19 04 2013
Interesuje me cena vasih pumpi sa ugradnjom i opciono sa busenjem rupa za cevi,kuca ima 240 kvm. i nema dobru izolaciju,imam postojeci sistem etaznog grejanja sa radijatorima na sva 3 sprata.
Unapred zahvalan, Stevan.
 
Miodrag Pavlovic
02 04 2013
Firma Masel Group Beograd htela bi da izvrši klimatizaciju poslovnog prostora 3x330m2 u tri nivoa. Visina priyemlja je 3m(jedan prostor bey pregrsda), I-sprata 2,8m(jedan prostor sa jednom prgradom 1,5m visine), i II-sprata je 2,8m do rešetkastog nosača(prostor sa pregradama do rešetkastog nosača). Objekat trenutno nema krov-vrši se rekonstrukcija i visinski je slobodan 9m do kraja zidova i bez krova. Na nivou 0.00(prizemlje) je zemlja i mogu se postavljati geotermalne sonde po vašoj preporuci.
Zidovi su od opeke 40cm+5cm stiropor spolja. Postoji mogucnost ugradnje cevi u zidove i po potrebi u plafone prizemlja i plafona u prizemlju i I-spratu dok na II-spratu nije moguce u plafon posto je metalna resetka sastavni deo prostora a predviđena izolacija krova je metalni sendvič sa presovanom kamenom vunom 15cm.
Prozori ne postoje u prizemlju dok su na I fiksni novi a na II spratu se otvaraju na strani ulaznih vrata (širine zida 11m) dok su ostali fiksni novi.
Molimo vas da nam preporučite izvođača \\\\\\\"KLUČ U RUKE\\\\\\\"

Hvala na saradnji
Za Masel Group
Miodrag Pavlović
mob 063 86 39 650
 
Zoran
12 02 2013
Molim Vas za cenu toplotne pumpe Voda-voda za kuću oko 200 kvadrata
i grejanje sanitarne vode za 5 osoba. Kuća dobro izolovana (zid :blok,kamena vuna 5,puna opeka, krov: 10cm izolacje ....).
Hvala!
 
Predrag Radojković
05 10 2012
Poštovani,
molim za savet.
Za grejanje porodične kuće od 75+75+50 kvm korisne površine, strukture P+P1+Pk, solidno izolovane sendvič zidom debljine 40 cm koristim toplotnu pumpu Alfa Clima model 64 snage ompresora 6 KW, a instalirana snaga radijatora je 25 KW. Koristim vodu iz bušotine dubine 5,5 metara.
U strahu da se klima menja i da može da nestane voda, želim da pređem na sistem zemlja-voda sa geosondom ili geotermalnim kolektorom. Dvorište je malo, oko 100 kvm, van kuće. Šta mi preporučujete i koja je potrebna dužina i presek cevi odnosno koliko mi treba geotermalnih kolektora?

Da li vi imate u prodaji cevi i/ili geotermalne kolektore i koja im je cena za moj sistem?


Unapred zahvalan

Predrag Radojković
Topličina 4
19 000 Zaječar
064 610 5437
 
Predrag Radojković
05 10 2012
Poštovani,
molim za savet.
Za grejanje porodične kuće od 75+75+50 kvm korisne površine, strukture P+P1+Pk, solidno izolovane sendvič zidom debljine 40 cm koristim toplotnu pumpu Alfa Clima model 64 snage ompresora 6 KW, a instalirana snaga radijatora je 25 KW. Koristim vodu iz bušotine dubine 5,5 metara.
U strahu da se klima menja i da može da nestane voda, želim da pređem na sistem zemlja-voda sa geosondom ili geotermalnim kolektorom. Dvorište je malo, oko 100 kvm, van kuće. Šta mi preporučujete i koja je potrebna dužina i presek cevi odnosno koliko mi treba geotermalnih kolektora?

Da li vi imate u prodaji cevi i/ili geotermalne kolektore i koja im je cena za moj sistem?


Unapred zahvalan

Predrag Radojković
Topličina 4
19 000 Zaječar
064 610 5437
 
đorđe
23 09 2012
Interesuje nas koliko bi koštalo izrada za našu kuću koja je sada izgrađena od 180m2. Za podno grejanje su postavljene cevi.Izolacija je dobra.
 
bane popovic
06 09 2012
Odlicno. Ali koja topl.pumpa je potrebna za moj stambeni objekat 10 x 12 m. (PR + PK) sa uradjenom spoljnom izolacijom (demit fasada), i cenu sa ugradnjom na postojeci sistem.
Izradjeno je podno i radijatorsko grejanje na struju.
Unapred zahvalan
Bane Popovic,Kladovo
 
Byk
10 08 2012
Koliko bi kostalo da se ugradi grejanje toplotnom pumpom za stan od 55mkv koji trenutno nema radijatore a nalazi se u visokom prizemlju stambene zgrade? Molim vas odgovorite jer bih da kupim stan u Smederevu i ugradim toplotnu pumpu za zagrevanje prostorija u hladnom periodu godine.
 
Milan Palavestric
11 03 2012
Hvala!
 
Mile
21 02 2012
Pa Sinisa za tu toplotnu pumpu pogledaj na sajtu Štrumfova.
 
Sinisa
21 02 2012
snaga pumpe za kucu od 200cm2. Sendvic zid 42cm. I naravno cena pumpe Hvala!
 
Bogoljub
06 02 2012
Mene interesuje koju pumpu mi predlažete i kolika je njena cena.Trospratnica ukupne površine oko 250 kvm,te na koju dubinu se postavlja kolektor i koja površina kolektora je potrebna za ovu kvadraturu.Radi se o sistemu -samo grijanje.Kuća je novosagrađena,ime demit fasadu,odlično je izolovana.Hvala,
 
ADMIN - GREJANJE.COM
24 10 2011
Postovanje, Hvala na interesovanju. Molimo Vas da na sajtu grejanje.com ostavljate licne utiske, kritike, iskustva i tehnicka pitanja. "cena za kucu od 190 kvadrata sa dobrom izolacijom" je veoma diskutabilno formulisano pitanje, te za njega bi trebalo da se obratite preko kontakta navedenog u dnu clanka
 
Goxy
26 02 2011
I mene interesuje okvirna cena za kucu od 190 kvadrata sa dobrom izolacijom. Javite se da saradjujemo
 
Korelo Dragica
13 02 2011
SUPER.Inreresujeme cena za kucu od 210.kwaadrata.Molim -odgovor.Unared hvala Dragica.
 
Aleksandar
09 02 2011
Fantastican clanak
 

Vaš komentar