Formula za izračunavanje EEI je:

Wilo pumpe

EEI vrednost pumpe mora biti određena od strane proizvođača pumpe, i to upotrebom metoda koji će biti opisani u daljem tekstu.

 

1.Rad pumpe u režimu najvećeg mogućeg podešenog napora pumpe i izlaznih parametara. Snimanje radne krive pumpe:

  • Napor pumpe H u [m]
  • Protok pumpe Q u [m3/h]

 

2. Određivanje radne tačke sa najvećim izlaznim hidrauličkim parametrima, tj. mogući maksimum u Q-H dijagramu (SLIKA 1).

  • Zapreminski protok pumpe u ovoj radnoj tački se označava kao Q100%
  • Napor pumpe u ovoj radnoj tački se označava kao H100%

Slika 1. - Određivanje maksimalnih vrednosti Q i H

3. Izračunavanje maksimalne vrednosti hidrauličkih parametara Phyd (W) u predmetnoj radnoj tački:

 

Phyd = Q100% x H100% x 2.72

(u gornjoj formuli, 2,72 je korekcioni faktor za prilagođavanje proračuna upotrebljenim jedinicama mera)

 

4. Izračunavanje referentne potrošnje električne energije Pref:

 Pref = 1.7 x Phyd + 17 x (1 – e-0,3 x Phyd)

Pref je prosečna potrošnja električne energije visoko efikasnih pumpi na tržištu 2008.godine (određena sistemom praćenja podataka od strane Tehničkog Univerziteta u Darmštatu (Darmstadt))

 

5. Referentna kontrolna radna kriva pumpe je definisana na osnovu radne tačke sa najvećim hidrauličkim izlaznim parametrima, tj. Q100%  i H100%, (SLIKA 2).
Slika 2. - Definisanje referentne kontrolne krive

6. Za merenje, pumpa mora biti podešena tako da se dostigne radna tačka "Q x H = Max."

7. Merenja se vrše u 4 radne tačke pumpe, i to

Q100%,  Q75%,  Q50% i Q25%

Napor pumpe H i potrošnja električne energije P1 se mere u gore navedene 4 radne tačke.

 

8. Ocenjivanje i izračunavanje:

  • Izmerene vrednosti protoka pumpe i utrošene električne energije su označene kao Hizmereno i P1,izmereno (SLIKA 3)
  • Napori pumpe za 4 različite vrednosti zapreminskog protoka na referentnoj kontrolnoj krivi su označeni kao Href
  • Odgovarajuća potrošnja električne energije se određuje za svaku od četiri radne tačke:

Ukoliko je:   Hizmereno > Href   sledi:    PL = P 1,izmereno

Ukoliko je odnos napora drugačiji:    PL  =  P1,izmereno  x  (Href / Hizmereno

Wilo pumpe

Slika 3. - Merenje napora Hizmereno i preuzete snage P1izmereno 

 

 

9. Utvrđivanje ponderisane prosečne potrošnje električne energije PL;prosečno, uzimajući kao osnovu profil opterečenja definisan Odredbom EU.


Izracunavanje energetske efikasnosti pumpe Wilo - tabela

Wilo - energetska efikasnost

Slika 4. - ErP dijagram

10. Izračunavanje EEI:

Formula za izracunavanje energetske efikasnosti pumpe 

Relevantni organi država članica mogu da izvrše proveru EEI vrednosti.
Ovde su tolerancije od 7% dozvoljene, odnosno EEI vrednost iskazana od strane proizvođača sme da pređe specificiranu vrednost za najviše 7%.


Wilo pumpe visoke energetske efikasnosti

Wilo Beograd d.o.o

Mijačka 3, Beograd

www.wilo.rs

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar