Razlike između kondenzacionih kotlova malih i velikih kapaciteta su sledeće: Kondenzacioni kotlovi većih kapaciteta treba da ispune iste zahteve kao i zidni kondenzacioni kotlovi malih kapaciteta. Radi postizanja većih kapaciteta, dimenzije, modulacioni opseg kao i predaja toplote mogu biti biti od presudnog značaja. Zbog svoje velike vodene zapremine, kotao dozvoljava režim rada pri kojem nema potrebe za održavanjem minimalnog protoka vode kroz kotao. Zbog malog hidrauličkog otpora, potrebne su male cirkulacione pumpe grejnih krugova.

Hoval gasni kotlovi

Ovim se smanjuju investicioni i eksploatacioni troškovi. U većini slučajeva kotlovi se ugrađuju prilikom rekonstrukcija postojećih kotlarnica, priključuju se na postojeće razdelnike. Često je nepoznat čak i razvod grejanja. Ne može se uvek odrediti ni da li su postavljene bakarne cevi ili ne. Što je veći kapacitet, potrebna je i veća količina vode, i samim tim veća je i opasnost od taloženja mulja.


Prilikom odabira kotla treba obratiti pažnju i na osetljivost konstrukcije na eventualno taloženje mulja, posebno u slučajevima kada se ne preduzimaju nikakve specijalne mere radi izbegavanja ovog problema. Sledeća veoma bitna stavka je kvalitet grejne vode. U zavisnosti od stanja i starosti razvoda grejanja treba dodavati inhibitore i/ili antifriz u vodu u sistemu.


Gorioniku treba obezbediti nesmetano povezivanje priključaka za odvod dimnih gasova. Gorionik sa nadpritiskom, sa dovoljno velikim naporom je u prednosti. U osnovna očekivanja osim gore pomenutih spadaju i pouzdanost i jednostavno rukovanje i održavanje opreme. Ispunjavanje ovih zahteva su od velikog značaja za prosvetne, zdravstvene i ostale javne ustanove, kao i za hotele i ugostiteljske objekte, jer čak i najbolje osmišljeni grejni sistemi mogu zakazati ukoliko je oprema nepouzdana, a servisni troškovi veliki i redovni.


Praktična primena Hoval-ovog pristupa sistemu grejanju: Hoval-ov pristup sistemu grejanja omogućava projektantima razmišljanje o celom sistemu grejanja. Svi kotlovi u seriji UltraGas® (50-1000 kW) zahtevaju 18 mbar minimalnog pritiska gasa, dok je maksimalni pritisak 50 mbar. Vazduh za sagorevanje u gorioniku sa predmešanjem gasa i vazduha se uzima iz prostorije ili sa spolja preko usisne cevi.

Napor ventilatora gorionika na UltraGas® kotlovima se kreće od 82 Pa (UltraGas® 50 kW) do 160 Pa (UltraGas® 350-500 kW). U zavisnosti od ovoh vrednosti dimenzije dimovodnih elemenata mogu biti manje, što dovodi do veoma značajnih smanjenja troškova.

 Kondenzacioni kotlovi se u današnje vreme povezuju u veoma složene hidrauličke sisteme. Zbog ove činjenice kotao treba da je hidraulički neosetljiv i jednostavan za ugradnju.

Zbog svoje vertikalne konstrukcije, UltraGas® kotao ne zahteva minimalnu cirkulaciju vode. Pad pritiska na vodenoj strani kotla pri nazivnom kapacitetu i DT=15 K je svega 8-12 mbar. Zbog dovoljno velikog pritiska u kotlovskom krugu i malog pada pritiska na samom kotlu nema potrebe za dodatnim merama za obezbeđenje minimalnog protoka vode kroz kotao. Zbog navedenih osobina nema potrebe za cirkulacionom pumpom u primarnom (kotlovskom) krugu.

Potrošnja električne energije pumpe primarnog kruga je između 300 i 2700 kWh godišnje (potrošnja jedne porodične kuće je otprilike 2000 kWh godišnje). Na UltraGas® kotlu su odvojeni priključci višlje (HT) i niže temperature (NT) za povrat grejne vode od potrošača. Razdvojeni povratni priključci mogu povećati stepen iskorišćenja kotla za 3%.

Primer za projektovanje UltraGas® (350) kotla: U ovom primeru uzeta je rekonstrukcija kotlarnice u stambenoj zgradi sa 20 stanova sa potrebnih 150 kW za pripremu sanitarne tople vode i 200 kW za grejanje. Postojeći kotao na lož ulje se zamenjuje sa gasnim kotlom. Grejni režim ostaje nepromenjen, 70/50 ºC. Kratka veza (bypass) između razdelnika i sabirnika se zatvara, jer više nema potrebe za zaštitom hladnog kraja kotla i pumpe u kotlovskom krugu. Zbog malih otpora kotla (6,5 mbar pri protoku od 15 m3/h + ~20 mbar za gubitke do razdelnika = 0,25 m napora pumpe) možemo izostaviti kotlovsku pumpu.

Protok vode u kotlovskom krugu će obezbediti pumpe iz razdelnika. Sa vodene strane nema potrebe za dodatnim intervencijama.

Hoval kotlovi

Kao što se sa slike vidi, povrat rezervoara sanitarne tople vode se priključuje na priključak povrata višlje temperature na kotlu. U okviru aluFer® izmenjivača toplote, sa vodene strane se koristi nerđajući čelik koji je otporan na inhibitore, na njihovo razgrađivanje kao i prema eventualnoj difuziji kiseonika. Zahvaljujući velikom naporu ventilatora UltraGas® kotlova, dimenzije dimnjaka su male.

Napor ventilatora kod UltraGas® 350 kotla je 163 Pa, što omogućava efektivnu visinu od 57 m za dimnjak prečnika 200 mm, sa 5 prelomnih mesta. Ugradnja ovog dimnjaka u postojeći je veoma jednostavno. Rezime: Kod projektovanja kondenzacionih kotlova većih kapaciteta, treba uzeti u obzir drugačije uslove nego kod kotlova manjih kapaciteta. Konstrukcija kotla znatno utiče na jednostavnost povezivanja, pouzdanost rada kao i na investicione i eksploatacione troškove. Sa navedenim primerom smo dokazali da UltraGas® kotlovi imaju dosta prednosti. Ovakvo posmatranje grejnog sistema i lako tumačenje rešenja su prave smernice za projektante.

Top Therm d.o.o.

Pece Ferenca 14., Bečej

www.toptherm.rs/

Komentari

Serif
07 10 2014
Ocigledno treba da dovedes gasnu liniju do nove peci
 
Nenadic Ivanka
08 05 2014
Na objektu imamo elektricni kotao , snage 200kW, investitor sada hoce gasni kotao iste snage. Sta je neophodno uraditi da bismo promenili kotao?
 

Vaš komentar