Inovativno rešenje koje čuva okolinu

U vremenu u kojem živimo planeta Zemlja se veoma brzo zagreva i usled toga dolazi do sve opasnijih promena u klimatskim uslovima. Svako iskorišćenje energije uzrokuje stvaranje izduvnih gasova - CO2, SO2, NOx. Nova inovativna rešenja su preko potrebna. Vaillant je na tom području razvio tehniku gorivih ćelija, kojom se emisija štetnih gasova smanjuje za 50 %, a potreba za korišćenjem primarne energije za oko 25 % u odnosu na današnje tehnike zagrevanja strujom i gasom, koje se koriste u većini domaćinstava. Tehnologija gorive ćelije priključuje se na mrežu zemnog gasa i postaje izvor energije koji čuva okolinu. Reformer u kotlu sa gorivom ćelijom pretvara zemni gas u vodonik, koji zajedno sa kiseonikom, u nizu gorivih ćelija (stack) u procesu "hladnog sagorevanja" stvara paru. Pritom, gorive ćelije stvaraju struju i toplotu.

1.000.000 kWh putem "virtuelne" centrale

U sklopu projekta "Virtuelna centrala sa gorivim ćelijama", u novembru 2005. godine, generisano je 1.000.000 kWh električne energije. Kako bismo vam približili tu brojku, dovoljno je reći da ona omogućuje snabdevanje oko 300 domaćinstava energijom tokom cele jedne godine.
Osim toga, zanimljiva je i činjenica da je Vaillant GmbH prva kompanija u Evropi koja je uspela ostvariti tu impresivnu brojku.

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar